938 903 833 a8031459@xtec.cat

DEPARTAMENTS

CATALÀ

CASTELLÀ I CLÀSSIQUES

Nuestro departamento imparte la materia de Lengua y Literatura castellana de ESO y Bachillerato, así como Literatura castellana y Literatura universal, materias de modalidad para el bachillerato de Humanidades y Ciencias sociales, que normalmente se imparten en 1º de Bachillerato.

El Departamento de Lengua y Literatura, junto al resto de departamentos del ámbito lingüístico de nuestro instituto, participa desde hace tres años en la formación e implementación del Proyecto integral de lenguas AVANCEM. Este programa de innovación pedagógica del Departament d’Educació tiene como finalidad dotar a nuestro alumnado de una competencia plurilingüe sólida que favorezca su crecimiento académico y posterior inserción laboral. Para ello, se fomenta una enseñanza competencial de la lengua que parte del consenso y la cooperación entre el profesorado del ámbito lingüístico y que promueve el diseño de proyectos de aula en el que participan todas las lenguas impartidas en el instituto.

En cuanto a las actividades fomentadas por nuestro departamento cabe destacar la apuesta que venimos haciendo desde años por el teatro. Dentro del currículum de literatura, organizamos cada año salidas al teatro para los distintos niveles de ESO y Bachillerato con el fin de fomentar el gusto por la lectura, la literatura, el teatro y la formación de la sensibilidad artística.

La oportunidad de poder combinar el placer de viajar y el de la lectura es la que nos motiva cada año para organizar un viaje literario de final de curso para los alumnos de 1º de Bachillerato. Los tres últimos años hemos realizado una ruta por tierras de la Mancha: “En ruta con Don Quijote”.

CULTURA CLÀSSICA

Optativa 3 ESO

Les cultures grega i romana són llunyanes en el temps, però properes per la gran influència que han tingut en la cultura occidental. 

A la matèria Cultura Clàssica de 3 ESO fem un viatge al món clàssic grecoromà, a la seva societat, a la seva política, a la seva literatura i art ii a la seva mitologia i religió, sense oblidar que les llengües que ells parlaven han estat la base per als nostres idiomes.

S’utilitzaran tots els recursos al nostre abast: elaboració de materials sobre l’antiguitat, visualització de vídeos, consulta de pàgines web, etc. 

Actualment la matèria s’imparteix dues hores setmanals al llarg de tot el curs.

Llatí – 4t d’ESO

L’estudi d’aquesta matèria (3 hores setmanals) suposa un apropament a la llengua i cultura llatines, amb continguts lingüístics i culturals complementaris entre si. Es pretén aconseguir dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l’origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.

L’optativa s’adreça a tot aquell alumnat que tingui curiositat per conèixer les arrels de la nostra llengua i cultura. Els continguts antics que es treballen es relacionen sempre amb els mots, institucions i fets de l’actualitat, per mostrar els fonaments culturals que ens apropen hi apropen, comuns a tota Europa. És una optativa que no només serà útil per als que vulguin cursar el batxillerat humanístic sinó per tots els que volen aprofundir en la cultura i la llengua dels romans.

La metodologia emprada aprofita les aportacions que les noves tecnologies ofereixen a l’estudi de les humanitats. A la vegada es promou que l’alumnat les utilitzi en la seva tasca d’una manera creativa i eficient.
Les activitats i materials de treball es troben al curs de la plataforma moodle del centre. Es segueix de manera adaptada el mètode de Cambridge Latin Course.

LLENGÜES ESTRANGERES

ALEMANY 2a LLENGUA ESTRANGERA

Al centre s’ofereix com a 2a llengua estrangera en la franja dels Crèdits Variables des de 1r d’ESO aprendre la llengua alemanya. Els objectius que ens plantegem són els següents:

  • Conèixer una segona llengua estrangera. Ser capaços de comunicar-se de manera oral i escrita en la llengua alemana. 
  • Descobrir la cultura alemanya i veure altres maneres de viure i expressar-se culturalment.

Es comença de zero i poc a poc es va avançant en el coneixement d’aquesta llengua fins poder arribar al nivell A2 al finalitzar 4t d’ESO. L’enfocament d’aquesta assignatura és molt competencial, es treballa a partir d’un llibre de text i es van realitzant diferents projectes i presentacions al llarg del curs per tal de poder posar a la pràctica tot el que s’ha après. Sobretot s’intenta que sigui molt pràctic i comunicatiu.

Das ist meine Familie! 2n ESO

Das Wetter 3r ESO

Steckbrief 4t ESO

També es treballa en projectes multilingües on participen les altres llengües que es treballen a l’institut. Un dels projectes que s’han dut a terme és una revista de la qual en teniu dos exemples a continuació:

Projecte de revista multilingüe 4t ESO

Projecte de revista multilingüe II – 4t ESO

A batxillerat s’ofereix estudiar alemany com a 2a llengua estrangera a 1r de Batxillerat. Els objectius que ens plantegem són els següents:

  • Conèixer una segona llengua estrangera. Ser capaços de comunicar-se de manera oral i escrita en la llengua alemana. 
  • Descobrir la cultura alemanya i veure altres maneres de viure i expressar-se culturalment.

És una continuïtat del que es treballa durant l’ESO. L’enfocament d’aquesta assignatura continua sent molt competencial, es treballa a partir d’un llibre de text i es van realitzant diferents projectes i presentacions al llarg del curs per tal de poder posar a la pràctica tot el que s’ha après. 

Mein Lieblingssportler

 

FRANCÈS

El francès com a primera llengua a la ESO es comença a treballar sense cap coneixement previ d’aquesta llengua i per tant partim de cero.

Ens basem molt en el fet que el francès és una llengua llatina i molt propera al català i apostem per l’ús del francès com a llengua d’ensenyament i aprenentatge a la classe tot i que de tant en tant utilitzem el català si detectem que l’alumnat el necessita (sobretot a 1er cicle de la ESO). Treballem totes les competències a classe i posem l’accent sobre la llengua oral i en suscitar la curiositat i la voluntat d’expressar-se i de comunicar en l’alumnat, no només sobre el seu entorn proper però també sobre els punts comuns i les diferències entre la cultura francòfona i la catalana. En aquest sentit, la presència d’un auxiliar de francès resulta molt útil per l’alumnat així com les sortides culturals i l’intercanvi amb un institut francès ja que els alumnes de la Eso participen en l’acollida de la classe francesa  de batxillerat preparant diferents activitats.

A classe, seguim una metodologia competencial i activa, basant-nos sobre les necessitats comunicatives de l’alumnat i la seva implicació en tasques comunicatives i projectes comunicatius reals (escriure una recepta de cuina, produir una enquesta, crear un tràiler, realitzar un article per a una revista multilingual,etc.). També donem importància al joc, a la creativitat i al seguiment de l’actualitat. Per exemple, enguany, la classe de 2nC esta seguint setmanalment les notícies a França i han realitzat un petit homenatge al professor Samuel Paty i han decidit tractar el tema de la llibertat d’expressió a tutoria. 

En situació sanitària normal, oferim sortides amb caràcter cultural i estem treballant en el projecte e-twinning per promoure el contacte entre joves que estudien la llengua francesa. Treballem també les festes tradicionals a França com poden ser Noël, la Chandeleur, Pâques,etc.  Tornarem a tenir intercanvis amb el Quebec i amb el sud de França (projecte MOBISUD), que permeten que alumnes puguin passar un trimestre a una ciutat de Quebec o de França, en un institut.

Fomentem la lectura oferint llibres d’autors francòfons reconeguts i tenim un projecte a 4d’ESO per treballar la poesia francesa del segle XIX i XX. Així mateix treballem a partir de cançons , series i altres documents autèntics i contemporanis que puguin interessar els joves. I preparem l’alumnat de 4t de la ESO a possibles intercanvis a França i també a les CB i a l’examen oficial del DELF SCOLAIRE B1.

DIBUIX I MÚSICA

EDUCACIÓ FÍSICA

El departament d’EF de l’Eugeni us dóna la benvinguda al centre. Si ens esculls t’informem del què faràs al llarg de l’ESO i a 1r de batxillerat a les classes d’EF. A part de millorar la teva condició física i salut, practicar diferents esports, expressar-te amb el cos i participar en activitats físiques i recreatives i a la natura et proposem tot un seguit d’experiències dins i fora del centre com:

A 1r ESO   patinaràs sobre gel i aniràs al canal olímpic. També podràs escollir una matèria optativa de jocs en  llengua francesa i participaràs en el projecte “creació audiovisual”.

A 2n ESO   t’orientaràs amb un mapa per camins dels voltants de vilafranca. També podràs escollir una matèria optativa de jocs populars i tradicionals i faràs de joglar en el projecte interdisciplinari del ”mercat medieval”.

A 3r ESO podràs esquiar o fer snow en una estació d’esquí amb els teus companys. També podràs escollir una matèria optativa fent servei comunitari tot dinamitzant l’activitat física a persones de la 3ª edat en una residència de la vila. I participaràs en el projecte “acrosport”.

A 4t ESO et podràs sentir atleta olímpic tot practicant els concursos (salts i llançaments) a la pista d’atletisme.

A 1r de batxillerat passaràs una matinal al complex aquàtic fent cycling, pàdel i socorrisme aquàtic.

CIÈNCIES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

Biologia i geologia / Física i química

ESO

Les Ciències de la Naturalesa, és a dir, la Biologia i Geologia que s’imparteixen a 1r i 3r d’ESO, i la Física i Química que s’imparteixen a 2n i 3r d’ESO com a matèries comunes, es treballen a l’ESO en els grups classe amb una hora (o dues a 2n ESO en circumstàncies normals) de desdoblament de l’alumnat que es fan als respectius laboratoris per tal de poder realitzar treball experimental, pràctiques, amb grups reduïts.

A 4t d’ESO tant la Biologia i la Geologia com la Física i Química són matèries opcionals i, en general, tenen una hora assignada al laboratori de la matèria.
L’institut disposa de tres aules laboratoris, un de Biologia, un Geologia i un de Física i Química.

Enguany, a causa de la Covid, no podem desdoblar totes les hores als laboratoris atès que algun està ocupat per un grup-classe estable, i hem optat per la codocència en la que un altre professor entra a l’aula per donar suport i millorar l’atenció a la diversitat.

 

Laboratori de física i química

BATXILLERAT

A Batxillerat, s’imparteixen des del nostre Departament les matèries de Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Física, Química i les Ciències per al món contemporani.

Entenem que per assolir la competència científica és clau el paper de l’experimentació i la comunicació de resultats de les investigacions realitzades, i és per això que proposem pràctiques de laboratori presencial o virtual. Vegeu-ne un exemple.

TREBALLS DE RECERCA EXPERIMENTALS 

Des del nostre departament volem destacar la gran aportació a la tutorització de  Treballs de Recerca de natura experimental o treballs de camp. 

SETMANA DE LA CIÈNCIA

En el marc de la Setmana de la Ciència, tradicionalment, hem ofert tallers lúdics adreçats a l’alumnat dels diferents nivells de l’ESO (taller dels sentits, esferificacions, taller d’òptica..); xerrades presencials de caire divulgatiu sobre temes científics d’interès (l’astronomia, una ciència basada en la llum, els exoplanetes, la gènesi de la Taula Periòdica…) adreçades a l’alumnat de Batxillerat i el concurs de la Setmana dels Enigmes científics, especialment adreçat a l’alumnat de l’ESO.

SORTIDES

Des del nostre departament es programen habitualment sortides per conèixer el medi natural proper (macroinvertebrats del riu Foix, ecosistema de la platja…). D’altres cursos, han visitat el Museu de la Ciència, empreses químiques del Camp de Tarragona o el Parc Sincrotó Alba.

Des de fa uns anys es duu a terme en la programació de la matèria de Ciències per al món contemporani (matèria comuna de 1r de batxillerat) el Projecte rius per tal d’incentivar la conservació i la millora dels rius, així com per conèixer-ne la seva biodiversitat i el seu valor ecològic.

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

El projecte “Un món de colors” de 3r d’ESO (optativa) és un Servei Comunitari impartit  pel seminari de Biologia i Geologia. Aquest projecte pretén promoure que l’alumnat posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat amb un enfocament científic, en què a partir de les pràctiques de laboratori, pugui ensenyar i aprendre entre iguals.

MATEMÀTIQUES

TECNOLOGIA

SOCIALS, FILOSOFIA I ECONOMIA

ORIENTACIÓ